Historik

För att värna om hembygden och som ett motstånd mot ”ocknut fôlk”, uppköpare, vilka lade sig till med gamla ting som varit i Flodabornas ägo i decennier, samlades några besjälade personer den 15 maj 1921 till samtal om vad som kunde göras för att skapa en Hembygdsförening i byn. Man tillsatte en interimstyrelse vilken två år senare, i mars månad, blev permanent vid ett sammanträde i Syrholns skola. Inträdet i föreningen bestämdes till en krona medan årsavgiften blev dubbelt så hög; dock kunde man medelst avbetalning erlägga femtio öre i kvartalet. Föreningen fick femton intresserade medlemmar och dess förste ordförande blev Perjons Per Eriksson.

I en artikel från 1963, Floda Hembygdsförening under 40 år, skriver museimannen Gunnar Zetterqvist att ”Kärleken till hembygden är ett typiskt drag hos flodaborna”, vilket tydligt kom att märkas under den tid som följde efter Hembygdsföreningens bildande. Komidsommar-festen, vilken skytteföreningen tidigare anordnat, övertogs nu av den nybildade föreningen och bygdens store man, amanuens Ola Bannbers, anordnade en dräktparad där flodadräkten i dess olika skepnader visades. Hemslöjdsaftnar resulterade i en utställning vilken invigdes av landshövding Kvarnzelius. I början av 1930-talet uppfördes den nuvarande Hembygdsgården, och i slutet av årtiondet började inspelningen av Floda sockenfilm på initiativ av Gunnar Zetterqvist.

Efter ett antal magra år under senare delen av 40-talet, då intresset för Hembygdsföreningen svalnade betänkligt, startade 1956 en restaurering av byggnaderna vid det natursköna området Kvarna, där ävenledes Gunnar Zetterqvist bidrog med sitt historiska kunnande och som idag utgör ett historiskt dokument med bland annat en vadmalstamp och en skvaltkvarn. I Floda har, förutom ovan redan nämnda personer, flera andra bidragit till det intresse för hembygd och kultur som genomsyrar bygden. En av dessa, fotografen E. E. Westin (1868-1935) har genom att dokumentera Dala-Floda vid tiden runt förra sekelskiftet skapat den grund på vilken Hembygdsföreningens fotografiska arkiv idag vilar. Dessa fotografier, ett flertal av stort konstnärligt värde, förvaras i Hembygdsföreningens Arkiv.

Ulf Engström